måndag 21 augusti 2017

Pedagogisk planering med målen för temat Miljö och hållbar utveckling

Lokal pedagogisk planering:
Ämne: SO                                               Arbetsområde: Miljöfrågor och hållbar utveckling
Årskurs:       3                                          Tid: 2 veckor
Syfte: Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

·         uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,


Konkretisering av målen utifrån det centrala innehållet i LGR 11:

Miljöfrågor och hållbar utveckling

 

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.


Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information

Centrala samhällsfunktioner.


Kunskapskrav:
Du ska kunna beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och utifrån detta ge förslag på hur du kan bidra till hållbar utveckling.


1.    Arbetsformer:
Du kommer att få:
·         Söka information genom att läsa böcker, söka fakta på datorn och via filmer
·         Praktiskt få prova på att källsortera plast, papp, metall, glas, matavfall och batteri.
·         Träna dig på att argumentera och diskutera kring miljöfrågor. T.ex. varför vi ska källsortera.
·         Du ska kunna namnge olika material och känna till begrepp som avfall, nedbrytning, återvinning, sophantering, energi
·         Du kommer att få skriva en faktatext utifrån dina kunskaper om material och källsortering.
·         Känna till några vanliga symboler som används vid källsortering.


Vi kommer arbeta språkutvecklande genom att: Vi kommer ge förslag på disposition av faktatext. Vi kommer gå igenom aktuella begrepp
·         Vi kommer arbeta formativt genom att: Kontinuerligt ge eleverna feedback på sitt arbete.

·         Vi kommer särskilt arbeta med kamratbedömning genom att: -


·         Elevinflytande sker genom: De har fått ge förslag på vad de vill lära sig mer om och hur vi ska jobba.

2.    Bedömning
Under arbetets gång kommer du att bli formativt bedömd i din förmåga att:

·         Delta aktivt i diskussioner och övningsmoment
·         Skriva en begriplig faktatext